Сайт за безплатни обяви

Условия за ползване

МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО: Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта на Bgnote.com, наричано по - долу "Уебсайт" Вие извършвате електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларирате, че желаете да ползвате услугите на сайта и че сте запознат с настоящите Условия и се задължавате да ги спазвате. Ако не сте съгласни и не приемате тези Условия за ползване, моля не използвайте Уебсайта. Помествайки обявата си на нашия сайт Вие декларирате, че се съгласявате и приемате нашите условия за ползване на тази услуга.

Публикуването на обяви на сайта е напълно безплатно!
Целта ни е да направим максимално лесно и удобно публикуването на Вашите обяви. За целта е необходима кратка регистрация на акаунт ( която Ви дава някои привилегии и възможности ) отнемеща не повече от 30 сек или публукуване на обявата без създаване на акаунт, само с попълване на информацията и текста към вашата обява.

Основни понятия

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия използваните по-долу термини и изрази ще имат следното значение:

Уебсайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа с адрес Bgnote.com, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, скриптове, програмен код, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.

"УСЛУГА/И" на сайта включват:
- получаване на достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни и услуги на сайта;
- създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава допълтнителни възможности за достъп до услуга, която предлагаме;

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи нормалното функциониране на Уебсайта, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Уебсайта, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.

Авторски права

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта, услигата/ите които сайта предодставя са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Собственост над Съдържанието

Съдържанието на Уебсайта, включително, но не само целия текст и всички изображения ("Съдържание") и услугата която предоставя е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е Съдържание,идея, разработка, програма, скрипт, програмен код, уеб съдържание освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на Bgnote.com, е изрично забранено.

Лична информация

Ние уважаваме вашата конфиденциалност, моля прочетете нашата Политика за конфиденциалност за повече информация.

Използване на Уебсайта

Bgnote.com разрешава да използвате Уебсайта, както следва:

Вие имате право да разглеждате Уебсайта и да ползвате услугата, която предоставяме.

Bgnote.com си запазва правото да информира регистрираните потребители за нововъведенията по сайта и предлаганите от нас услуги, както и да изпраща съобщения касаещи регистрациите и достоверността на публикуваните данни.

Желателно е обявите ви да бъдат на кирилица, това не е изискване, а препоръка. Така при търсене в интернет търсачките потенциалния клиент на вашите обяви има много по-голям шанс да попадне точно на вашата обява.

Молим Ви, не публикувайте обяви със съдържание, което рекламира каквито и да е нелегални стоки, услуги и продукти. Обяви нарушаващи лицензионните права на даден продук, услуга или организация, както и обяви с нецензурно, дискриминиращо съдържани или като цяло накърняващо личността на база религия, раса, цвят на кожата, пол, произход, възраст, инвалидност, сексуална ориентация ще бъдат изтривани без предупреждение и предизвестие от администраторите на сайта.

Забранено е поместването на обяви със съдържание, което е в нарушение със конституацията и законите на Република България!

Не публикувайте обяви с еднакво съдържание преди срокът на действие на предходно публикуваната да не е изтекъл. Ако желаете да удължите или подновите срока на действия на вашата обява - моля използвайте за целта възможността за редакция на вашата обява. Обяви с еднакво съдържание застъпващи се по период на действие ще бъдат изтривани без предупреждение. Не помествайте публикувайте една обява с едно и също съдържание в няколко категории. За системно нарушаване на тази точка от условията за ползване, акаунта ви ще бъде блокиран, а обявите ви ще бъдат изтрити перманентно.

Не публикувайте обяви с импулсни телефони ако това изрично не е уточнено в обявата.

Моля не публикувайте обяви с неверни данни, подвеждащи заглавия, а също и грешни данни за кореспонденция - e-mail адреси и телефони, скайп и др., ако сте забелязали нередности относно поместените тук обяви, форма на злупотреби или проблеми със сайта или имате забележки или предложения или просто искате да изпратите вашия коментар се свържете с нас чрез нашата контакт форма.Незабравяйте, че информацията в сайта е публично достояние, така че съществува възможност недобросъвестни потребители да се възползуват от нея. Ние ценим вашето мнение и целта ни е да повишаваме непрекъснато качеството на услугите ни.

Забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на Bgnote.com;

Възможността за ползване от който и да било Потребител, на услугите предоставяни от Bgnote.com, не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните права на интелектуална собственост на Bgnote.com и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, а при позоваване на нея изрично да се посочва, че е свалена от Уебсайта.

При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходните алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Bgnote.com, нарушителят дължи на Bgnote.com неустойка в размер на 30 000 (тридесет хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава Bgnote.com от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.

Забранено е използването на Уебсайта за изпращане, публукуване или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

Всеки Потребител се задължава при ползване на Уебсайта Bgnote.com и на неговите функционалности да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно Bgnote.com за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп и ползване извън предоставените, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на Уебсайта Bgnote.com и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва Злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

Bgnote.com има право да преустанови достъпа Ви до Уебсайта и да закрие акаунта ви и да изтрие поместените от вас обяви и материали, в случай че е получило уведомление за нарушение в сайта или в случаите, когато потребител наруши настоящите Условия, включително чрез действия които се определят като Злоумишлени действия.

Отговорност

Сайтът ни не поема отговорност за съдържанието на обявите и нанесените щети на трети лица. Ако забележите обяви с некоректно съдържание - сигнализирайте ни чрез нашата контакт форма.
Bgnote.com не гарантира, че услугата която предоставя е напълно изчистени от грешки, както и че уебсайта не съдържа грешки и че достъпът до него е непрекъсваем.
Bgnote.com не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уебсайтове.
Bgnote.com не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра, върху който е разположен Уебсайта.
Bgnote.com не носи отговорност за каквито и да е загуби или преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа Ви до и ползването на Уебсайта.

Промени в Условията за ползване

В случай че Bgnote.com промени съществено Условията за ползване, ревизираните условия за ползване ще бъде своевременно публикувана на уебсайта(уебсайтовете) и ние ще публикуваме съобщение на уебсайта(уебсайтовете), информиращо за направените промени. Вие се съгласявате да приемете публикуването на ревизираните Условия за ползване в електронен формат на уебсайта като актуално съобщение до Вас. Всеки диспут по отношение на нашите Условия за ползване е предмет на това съобщение и на Споразумението с клиента на Bgnote.com. За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.Ако имате въпроси, които тези условия за ползване не засяга, моля, свържете се с нас на contact@bgnote.com

Публикуването на обяви на сайта е напълно безплатно, но не забравяйте, то не е ваше право, а привилегия!

Благодарим Ви предварително за съдействието.

Следва адрес за контакти.
е-mail : contact@bgnote.com

Редактирано и в сила от : [Януари], 2017
© 2010–2024 Bgnote.com. Всички права запазени.

Върни се горе